Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Leden Vergadering (ALV) - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 30 van de Statuten met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 30 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in de vacatures als bedoeld in der artikelen 32, 40 en 44; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Alle Witteleden, behalve geschorste leden, hebben toegang tot de ALV. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone leden met stemrecht en buitengewone leden zonder stemrecht. De buitengewone leden zijn: 

a. ereleden 
b. honoraire leden 
c. buitenlandleden 
d. kandidaat-leden 
e. partnerleden volgens de overgangsregeling 1998

De stukken worden drie weken voorafgaande aan de ALV op de leestafel geplaatst en op de website achter de login gepubliceerd, zodat alleen leden deze kunnen inzien.

 

De ALV-stukken zijn terug te vinden op de website bij "Nieuws", bij het jaar 2018, 2017 en 2016.